Home > Over Stek > Nieuwsarchief > Klachtencommissie Wonen behandelde 14 klachten in 2017

Klachtencommissie Wonen behandelde 14 klachten in 2017

De Klachtencommissie Wonen (KCW) heeft haar jaarverslag over 2017 opgesteld. In dit jaar heeft de KCW veertien klachten behandeld en daarmee was sprake van het 'gebruikelijke'aantal klachten in een jaar. Twaalf daarvan zijn daadwerkelijk afgehandeld in 2017. Vijf klachten konden niet in behandeling worden genomen omdat de klager bij KCW niet aan het goede adres was; zo mogelijk is naar een andere instantie verwezen. De overige zeven klachten zijn wel in behandeling genomen: de Klachtencommissie heeft een onderzoek ingesteld en een oordeel gegeven.

Bij twee van de zeven klachten had de verhuurder zich niet voldoende ingespannen om het probleem van de huurder op te lossen en bij twee zaken gaf de verhuurder er onvoldoende blijk van dat hij de belangen van de huurder zorvuldig had afgewongen. Daarom zijn deze vier klachten gegrond verklaard. De commissie heeft over haar onderzoek schriftelijk gerapporteerd en advies uitgebracht aan de desbetreffende corporatie, hoe te handelen om deze klacht op te lossen en om soortlgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. De verhuurders hebben in deze gevallen de adviezen van de Klachtencommissie Wonen opgevolgd en daarover kan de klagende huurder tevreden zijn. Bij de overige drie klachten trad de commissie op als bemiddelaar. Twee klachten konden in 2017 nog niet worden afgehandeld en zijn nog in behandeling.

De Klachtencommissie Wonen heeft tot taak om als onafhankelijke instantie te beoordelen of de aangesloten corporaties in de door klager voorgelegde situatie juist hebben gehandeld. Als een huurder in zijn belangen dreigt te worden geschaad, en de verhuurder daar onvoldoende oog enoor voor lijkt te hebben, is het goed dat de Klachtencommissie Wonen over de schouder van de verhuurder meekijkt en de corporatie waarschuwt en zo nodig op de vingers tikt. Zij doet dat echter pas nadat huurder en verhuurder met elkaar zijn uitgepraat.

In 2017 behandelde de Klachtencommissie Wonen klachten van huurders van vijf woningcorporaties in de Duin- en Bollenstreek, nl. MeerWonen, Noordwijkse Woningstichting, St. Antonius van Padua, Stek (waarin Woningcorporatie Warmunda per 1 januari 2017 is opgegaan) en Vooruitgang. De leden van de Klachtencommissie zijn benoemd op voordracht van de organisaties van huurders en de verhuurders, met een onafhankelijke voorzitter. 

(persbericht Klachtencommissie Wonen)