Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Stek bestaat uit vijf leden. Zij houden toezicht op het beleid en de investeringen van Stek. De Raad heeft een eigen gedragscode en een reglement. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen.

Leden

Hieronder de samenstelling van de Raad en het rooster van aftreden.

 

Benoeming

Aftredend

Isis Desumma (vicevoorzitter)

7 september 2022 7 september 2026

Rogier de Lint

7 september 2022 7 september 2026

Caro Niestijl

14 februari 2023 14 februari 2027

Susan Sitskoorn-van der Steen
(voorzitter)

30 september 2022 30 september 2023

Ben Spelbos

1 september 2022 1 september 2023

Reglementen en codes RVC

Reglementen en codes Raad van Commissarissen Stek

> Profielschets Raad van Commissarissen
> Reglement voor de Raad van Commissarissen
> Reglement Auditcommissie

Corporate governance

Wij zijn lid van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties. Ons organisatiebeleid is aangepast aan de bepalingen in de AedesCode. Aedes vraagt corporaties transparant te werken en zich ook zo te verantwoorden. Dit gaat over de regels van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij hebben regels opgesteld volgens het reglement van de Raad van Commissarissen en melden in het jaarverslag op welke manier wij deze code hebben gevolgd en toegepast. U leest hier waarin de Governancecode is vastgesteld:

> Governancecode Aedes