25 juni 2024

Goede huisvesting is meer dan een dak boven je hoofd

Ieder jaar maakt Stek prestatieafspraken met huurdersorganisaties en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk over duurzaam en comfortabel wonen en een fijne leefomgeving. Lees in het jaarverslag 2023 de belangrijkste resultaten die Stek met alle samenwerkende partijen heeft behaald.

Nieuwbouw

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden als gevolg van de pandemie en de oorlog in Oekraïne, bereikte Stek in 2023 belangrijke mijlpalen. In totaal werden 139 nieuwe woningen opgeleverd, verdeeld over vier projecten. Daarnaast waren aan het eind van het jaar vijf projecten met in totaal 185 woningen in aanbouw. Hoewel deze aantallen aanzienlijk zijn, blijven ze achter bij de ambitie om jaarlijks 300 woningen toe te voegen. 

Stek heeft vertrouwen in de komende jaren. Voor de bouw van 299 woningen zijn omgevingsvergunningen aangevraagd, waarvan bij twee projecten de vergunning al is verleend. Voor zes andere projecten, goed voor 761 huurwoningen, is het ‘Ontwerp Bestemmingsplan’ opgestart. Daarnaast zijn in 2023 nieuwe initiatieven voor in totaal 500 woningen gestart, dankzij samenwerkingen met gemeenten, commerciële ontwikkelaars en door verdichting van bestaande projecten.

Naast uitbreiding van het aantal woningen door nieuwbouw onderzoekt Stek ook de mogelijkheden om bestaande woonruimte optimaal te gebruiken. Denk aan het toevoegen van een extra woonlaag aan een bestaand gebouw, of het splitsen of delen van woningen.

Kwaliteit en duurzaamheid

Duurzaamheid blijft een speerpunt voor Stek. De focus ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit kan via een lagere energiebehoefte en de overgang naar duurzame energiebronnen. In 2023 heeft Stek een vermindering van  2 miljoen kg CO2 per jaar gerealiseerd. De verduurzamingsprojecten in Warmond en Voorhout hebben hieraan bijgedragen maar ook de installatie van zonnepanelen op meer dan 600 woningen, de verbeteringen bij woningmutaties en de sloop van 60 woningen. 

Het aantal woningen met een energielabel D, E, F of G is met 30% verminderd, terwijl het aantal woningen met een energielabel A of beter met 14% is gestegen. Dit komt niet alleen de CO2-uitstoot ten goede, maar ook de betaalbaarheid en het wooncomfort van de huurders. Nog maar 10% van de woningen heeft nu nog een label lager dan C. Stek blijft zich inzetten voor verdere verbetering van de energieprestaties.

Andere thema’s waar Stek zich voor inzet die te maken hebben met verduurzaming zijn het behoud van biodiversiteit, het hergebruik van materialen en de aanpassing aan het klimaat. Belangrijke onderwerpen die de kwaliteit van onze woningen en het welzijn van huurders te bevorderen. 

Leefbaarheid

Over het algemeen voelen huurders van Stek zich veilig en zijn ze tevreden met hun woning en de woonomgeving. Wel vragen sommige huurders aandacht voor het samenleven met elkaar. In 2023 heeft Stek verschillende initiatieven genomen om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. In samenwerking met gemeenten en andere partners werd een pilot ‘community building’ gestart in diverse buurten.

Ieder jaar heeft Stek  budget beschikbaar speciaal voor initiatieven om samen een fijne buurt te maken . Dit is 2023 verhoogd naar ruim 400.000 euro. Opvallende projecten het afgelopen jaar waren onder andere een Tuinendag in Noordwijk, een leefbaarheidsproject in Voorhout met het thema energie, en een kunstproject op liftdeuren in een flat in Sassenheim. Daarnaast werden diverse kleinere initiatieven ondersteund, zoals extra schoonmaakbeurten, gezamenlijke groenvoorzieningen en bijdragen aan bewonersactiviteiten.

Wonen en Zorg

Samenwerking met zorg- en welzijnspartijen is cruciaal voor Stek. In Hillegom, Lisse en Teylingen werken wij  samen aan zorgzame buurten, met pilots in drie buurten om betrokken gemeenschappen te bouwen en nieuwe vormen van wonen en zorg te ontwikkelen. Dit richt zich nu vooral op langer zelfstandig thuis wonen. Stek streeft ernaar om buurten op allerlei levensgebieden in hun kracht te zetten.

Ook in Noordwijk is Stek betrokken bij de uitvoering van de gemeentelijke woonzorgvisie, met thema’s zoals inclusieve wijken en passende dienstverlening. Stek werkt hier nauw samen met diverse partners, zoals wijkteams, zorgnetwerken en welzijnsorganisaties, om huurders optimaal te ondersteunen.

Doorstromen

Om de doorstroming te bevorderen, heeft Stek in 2023 ingezet op doorstroomadviseurs. In Noordwijk was het hele jaar een doorstroommakelaar actief, gefinancierd door Stek, Padua en de gemeente Noordwijk. Halverwege het jaar startte ook een doorstroomadviseur voor de HLT-gemeenten. Ruim 20% van de verhuringen in het sociale segment waren doorstromers. Dit heeft bijgedragen aan de beschikbaarheid van eengezinswoningen. Veel senioren zijn doorgestroomd naar geschikte (nieuwbouw) seniorenappartementen.

Het volledige jaarverslag kunt u lezen op onze website: 

> naar pagina jaarverslagen