Home > Ik huur > Huurverhoging

Huurverhoging

Ieder jaar mogen wij de huur verhogen. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.

Ieder jaar ontvangt u op uiterlijk 30 april van ons het nieuwe voorstel voor de huurverhoging. Wij informeren u in een brief.

De nieuwe huur gaat in op 1 juli van dat jaar.

 

 


Veelgestelde vragen

 • Heeft de huurverhoging effect op de huurtoeslag?

  Ja. Wij geven de nieuwe huurbedragen direct door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past deze bedragen pas in december aan bij de nieuwe beschikking van januari. Dit gebeurt wel met terugwerkende kracht. Voor verder informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

  Gaat de huurtoeslag ook omhoog bij de huurverhoging op 1 juli?

  Nee, de toeslag wordt niet direct aangepast. Het bedrag dat u maandelijks ontvangt blijft hetzelfde. Begin volgend jaar krijgt u van de Belastingdienst een definitieve berekening van het voorafgaande jaar. Daarin is de jaarlijkse huurverhoging wel verwerkt.

 • Hoe komt de Belastingdienst aan het aantal personen op de huishoudverklaring?

  De Belastingdienst haalt de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen mijn (inkomensafhankelijke) huurverhoging?

  U kunt tot 1 juli 2020 bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als:

  ·         Uw inkomen van 2018 op de verklaring van de Belastingdienst onjuist is;

  ·         Het aantal personen op de verklaring van de Belastingdienst onjuist is;

  ·         Uw huishoudinkomen in 2019 gedaald is onder de € 43.574,-;

  ·         U (of één van uw huisgenoten) chronisch ziek is of een handicap heeft;

  ·         Uw huishoudinkomen in 2020 gedaald is doordat een verdienend lid van het huishouden is verhuisd. Bijvoorbeeld als u begin van het jaar bent gescheiden.

  U kunt gebruik maken van het bezwaarformulier huurverhoging  

 • Ik ben gehandicapt of chronisch ziek. Krijg ik dan ook een inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Chronisch zieken of gehandicapten krijgen geen inkomensafhankelijke huurverhoging. De inflatie huurverhoging van 2,6% wordt wel toegepast.

 • Ik wil bezwaar maken tegen mijn huurverhoging. Waar stuur ik het bezwaarformulier van de huurcommissie naar toe?

  U kunt dit sturen naar: Stek, Postbus 126, 2160 AC in Lisse. Wanneer u in Noordwijk woont, kan het formulier naar Noordwijkse Woningstichting, Postbus 219, 2200 AE te Noordwijk.

  Bezwaar kunt u maken door het Bezwaarformulier 2020 te printen en in te vullen.

 • Kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

  Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging per 1 juli voor u niet doorgaat. Huurbevriezing is 1 jaar geldig. Indien u denkt in aanmerking te komen voor huurbevriezing, dan vraagt u dit voor 1 juli aan. Via de link kunt u een voorbeeldbrief downloaden voor het verzoek tot huurbevriezing. Wij vragen u bewijsstukken mee te sturen van uw inkomen over de afgelopen zes maanden.

  Er zijn twee voorwaarden om een aanvraag te doen.

  1.    U kunt in aanmerking komen voor huurbevriezing als u de afgelopen zes maanden een laag inkomen heeft gehad en als de netto huurprijs van uw sociale zelfstandige huurwoning boven de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’ ligt die bij de samenstelling van uw huishouden past. Deze aftoppingsgrenzen zijn:

  € 619,01 voor één- en tweepersoonshuishoudens
  € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen
   

  Met een laag inkomen wordt hier bedoeld:

  Lager dan € 15.500 als u alleen woont
  Lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont
  Lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont
   

  2.    U kunt in aanmerking komen voor huurbevriezing indien uw netto huurprijs hoger is dan € 737,14 in combinatie met een iets hoger jaarinkomen.

  Met een iets hoger jaarinkomen wordt bedoeld:

  Tussen € 15.500 en € 27.000 als u alleen woont
  Tussen € 26.500 en € 37.000 als u met 2 personen woont
  Tussen € 33.500  en € 43.500 als u met 3 of meer personen woont.
   

  Meer informatie over huurbevriezing en huurverlaging

 • Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

  Huishoudens van een sociale zelfstandige huurwoning met een netto huur hoger dan € 737,14 die gedurende de afgelopen zes maanden een laag inkomen hadden, kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging. Dit geldt ook als de hoofdbewoner zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd in deze periode bereikt.

  Met een laag inkomen wordt bedoeld:

  Lager dan € 15.500 als u alleen woont
  Lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont
  Lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont
   

  De huur wordt verlaagd tot onder de rekenhuur van € 737,14. U kunt dan in aanmerking komen voor huurtoeslag.

  U kunt het hele jaar huurverlaging aanvragen. Via de link kunt u een voorbeeldbrief downloaden voor het verzoek tot huurverlaging. Wij vragen u bewijsstukken mee te sturen van uw inkomen over de afgelopen zes maanden.

  Wat is de rekenhuur?

  De rekenhuur is de netto huur plus maximaal € 48,- aan servicekosten, waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Het gaat hierbij om de volgende servicekosten:

  ·         schoonmaak gemeenschappelijke ruimten

  ·         verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten

  ·         diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge

  ·         reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

  Meer informatie over huurverlaging en huurbevriezing

 • Mijn huurprijs komt na de huurverhoging boven € 737,14 uit. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?

  Nee. Een huurder die al huurtoeslag ontvangt, behoudt deze huurtoeslag. Dit is een verworven recht.

 • Mijn inkomen is onbekend. Welke huurverhoging krijg ik dan?

  Als Stek voor uw huishouden geen huishoudverklaring over 2018 van de Belastingdienst heeft ontvangen, dan voeren wij standaard geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dit jaar krijgt u een huurverhoging van 2,6% (inflatie).

  In maart van dit jaar hebben wij de huishoudverklaringen op over 2018 opgevraagd. Huishoudverklaringen over 2019 zijn pas vanaf 1 juni 2020 te verkrijgen. Deze moet een huurder zelf aanleveren en is te downloaden via DigiD

 • Wat gebeurt er als ik de nieuwe huurprijs niet betaal?

  Als u de nieuwe huurprijs niet betaalt dan loopt u een huurachterstand op. Bent u het niet eens met uw nieuwe huurprijs dan moet u bezwaar indienen. Als u bezwaar maakt betekent dit dat u uw nieuwe huurprijs wel gewoon moet betalen. Teveel betaalde kosten krijgt u naderhand eventueel terug.

  Wij vragen u binnen 3 maanden met een aangetekende brief om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit wordt ook wel de rappelbrief genoemd. Als u dan nog niet wilt betalen, moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doet u dat niet? Dan moet u  alsnog de huurverhoging betalen.

 • Wat gebeurt er als mijn bezwaar wordt toegekend?

  Bij toekenning van uw bezwaar stuurt Stek u direct een aangepast huurverhogingsvoorstel toe. Deze gaat dan met terugwerkende kracht per 1 juli in.

 • Wat moet ik doen als het aantal personen op de huishoudverklaring niet klopt?

  Wij adviseren u om zelf bij de gemeentelijke BRP (Basis Registratie Personen) te controleren hoeveel personen er staan ingeschreven op uw adres. Blijkt het aantal onjuist te zijn wijzig dit dan direct. De Belastingdienst vraagt namelijk voor 1 juli opnieuw de gegevens op bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente. Als blijkt dat uw huishoudinkomen op basis van een verkeerd aantal personen is berekend, dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

   

  Bezwaar kunt u maken door het Bezwaarformulier 2020 te printen, in te vullen. U kunt dit sturen naar: Stek, Postbus 126, 2160 AC in Lisse. Wanneer u in Noordwijk woont, kan het formulier naar Noordwijkse Woningstichting, Postbus 219, 2200 AE te Noordwijk.

 • Weet Stek mijn exacte inkomen?

  Nee. Stek weet alleen in welke inkomenscategorie u valt.

 • Welke momenten zijn belangrijk voor het bepalen van de huurverhoging?

  Ieder jaar voor 1 mei doet Stek u een schriftelijk voorstel voor een huurverhoging. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen dit voorstel. Op 1 juli gaat de huurverhoging in.

 • Wie beoordeelt het bezwaar en van wie krijg ik een reactie over mijn bezwaar?

  Stek beoordeelt uw bezwaar en geeft u een reactie. Deze reactie is een toekenning of afwijzing van uw bezwaar. Wanneer Stek niet akkoord gaat met uw bezwaar en u trekt het bezwaar niet in, dan stuurt Stek uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

Handige downloads en links

Gerelateerde documenten